شرکتهائي که با دستگاهها و يا قطعات اين شرکت مشغول کار هستند عبارتند از:


سلسله آب حیات کرمان (کرمان)
سراج پليمر (کرمان)
صنايع پلی اتيلن آبريزان (کرمان)
صنايع پلی اتيلن کرمان (کرمان)
صنایع پلاستیک کامور (کرمان)
گسترش آبياران لوله کرمان (رفسنجان)
لوله و پروفيل رفسنجان (رفسنجان)